Европейско признание – Клиничен раков център

Намери доктор

Европейско признание – Клиничен раков център

Европейско признание – Клиничен раков център | Anadolu Medical Center

Анадолу Медицински Център получи акредитация за Клиничен раков център от ОEIC (Oрганизация на европейските институции за ракови заболявания).

ОEIC е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1979 г. Структурата е насочена към насърчаване на ефективно партньорство между европейските центрове и институти за лечение на рака. Тя се създадена независимо от езиковите бариери, традиционната грижа и изследователската разнородност. Днес OECI представлява мрежа от 78 членове. Те си сътрудничат и дават възможност на всички европейски пациенти с ракови заболявания да получат най-добрите налични грижи. За да постигне своите цели и да разпространи иновационни програми сред своите членовете. Организацията работи в тясно сътрудничество с Европейската коалиция на пациентите с ракови заболявания, Европейската асоциация за ракови изследвания, Европейската патологична асоциация.

Програмата за акредитация на раковите центрове

Тя е създадена след 6 годишно проучване и изследване на добрите практики и внедрена през 2008 година. ОEIC изпълнява следните основни цели:
• Да осигури равен достъп на всички пациентите с рак в Европа до висококачествени грижи за онкологичните заболявания.
• Да подпомага европейските ракови институции в прилагането на система за качество на онкологичните грижи, като използват стандартите на OECI и системата за партньорска проверка.

Програмата за акредитация на раковите центрове има за цел постоянно да подобрява организацията на работата им. Подходът за качеството на OECI се признава за единственият съществуващ европейски процес. Тя е специално предназначен за центровете за ракови заболявания, осигуряващ значително въздействие върху качеството на грижите за раковите заболявания. Сертифицираните институции представляват така наречената “Мрежа за качество на OECI”. В допълнение към програмата за научноизследователска и развойна дейност, OECI прави подробен и целенасочен сравнителен анализ на цялостната грижа за пациентите с ракови заболявания. Това спомага да разпространява най-добрите практики сред членовете на OECI и цялата онкологична общност.

Акредитацията на Анадолу Медицнски Център

„Акредитацията на Анадолу Медицнски Център като клиничен раков център е признание, че сме един от най-добрите онкологични центрове с холистичен подход към превенцията, диагностиката и лечението на рак. В него има клиничен капацитет за всички медицински, хирургически и радиотерапевтични услуги и провежда клинични изследвания за подобряване на услугите. Анадолу Медицински Център е първият и единствен отличен клиничен раков център в региона, един от 30те акредитирани центрове в целия свят.“