Акредитация на болницата

Акредитация на Анадолу Медицински Център

Анадолу Медицински Център е структуриран с добре обосновани подходи и проектиран в съответствие с националнaта и международнaта акредитация, както и с изискванията за стандартизация.

Гаранции за качество на услугата

Анадолу Медицински Център има акредитация от Международната обедининена комисия (Joint Commission International – JCI), сертификации от Европейската асоциация по медицинска онкология (ESMO) и „Болници – приятели на бебето“ (BFH), сертифицирана Интегрирана система за управление.

Анадолу Медицински Център е акредитиран от 17 февруари 2007 г. Това означава, че са изпълнени всички изисквания в рамките на набора от стандарти, които са посочени от JCI за подобряване качеството на грижите за пациентите, намаляване на рисковете чрез осигуряване на безопасна среда за пациентите и служителите и осигуряване на непрекъснато подобрение. Одитите за подновяване на сертификацията се извършват веднъж на всеки три години. JCI стандартите са събрани в две основни заглавия: като стандарти, ориентирани към пациента и стандарти, ориентирани към организацията.

Стандарти, ориентирани към пациента

 • Международни цели за безопасност на пациента
 • Грижи и непрекъснатост на грижите
 • Права на пациентите и на роднините на пациентите
 • Оценка на пациентите, Грижа за пациентите,
 • Анестезия и хирургия,
 • Управление и използване на лекарства,
 • Обучение на пациентите и роднините на пациентите.

Стандарти, отнасящи се до управлението

 • Подобряване на качеството и безопасност на пациента
 • Превенция и контрол на инфекциите
 • Управление, лидерство и насочване
 • Управление и безопасност на учреждението
 • Квалификация и обучение на персонала
 • Комуникация и управление на информацията

Сертификатът е получен от Анадолу Медицински Център през октомври 2007 г. Подновяването му се извършва веднъж на всеки три години. ЕОМО оценява качеството на грижите за онкологичните пациенти и удостоверява, че всички нужди на пациентите се вземат под внимание и се преприемат мерки за удовлетворяването им.

Този сертификат е даден на Анадолу Медицински Център през 2006 г. от Министерството на здравеопазването, поради успешни практики за кърмене, които са препоръчани от СЗО и УНИЦЕФ. Този стандарт се подновява всяка година.

Анадолу Медицински Център е член на Турската асоциация за качество (KalDer)

Анадолу Медицински Център е член на KalDer от 14 март 2008 г. Турската асоциация за качество (KalDer) е неправителствена организация, създадена от група доброволци през 1991 г. Целта на КalDer да създаде подходяща среда за постигане на качество на световно равнище и повишаване на конкурентоспособността на всички частни и държавни предприятия и учреждения, както и граждански сдружения. KalDer има над 2100 корпоративни члена. KalDer е член на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Тя е инициатор на прилагането на: Тотално управление на качеството и Международно движение за качеството в Турция.

Какво означава да бъдеш член на KalDer?

 • Непрекъснат стремеж към повишаване на конкурентоспособността.
 • Да си част от Международното движение за качеството.
 • Осигуряване и намиране на повече възможности за споделяне и обучение.
 • Да бъдеш една от компаниите, които приемат Качеството и Усъвършенстването като основно убеждение.
 • Да бъдеш част от голямо международно семейство.
 • Да печелиш заедно с всички участници във всички аспекти.

Анадолу Медицински Център е първото здравно учреждение в Турция, което успя да получи едновременно няколко сертификата за качество, преди още да навърши една година. Анадолу Медицински Център притежава следните сертификати:

 • ISO 9001-2000: Система за управление на качеството
 • ISO 14001: Система за управление на околната среда
 • OHSAS 18001: Система за управление на здравето и безопасността при работа.

ISO 9001 – 2008 Система за управление на качеството

Стандартите ISO 9001 уточняват необходимите условия определена институция да подобри удовлетвореността на клиентите и да отговори на дефинираните стандарти на системата за управление на качеството.

Стандартите ISO 9004 осигуряват ръководство, което разглежда ефективността и производителността на системата за управление на качеството. Целта е изпълнението да бъде подобрено и изискванията на клиентите изпълнени.

Стандартите ISO 19011 осигуряват ръководство за системи за управление на качеството и околната среда.

ISO 14001 Система за управление на околната среда

Системата за управление на околната среда ISO 14001 цели установяване и оценяване на ефектите върху околната среда от услугите, предлагани от Анадолу Медицински Център и поемане на контрол върху последиците от дейността, които биха могли да окажат сериозно въздействие. Принципът за стриктно спазване на съвременните практики е необходимо условие за функциониране на система за управление на околната средав Анадолу Медицински Център.

Като институция сертифицирана по ISO 14001 Системата за управление на околната среда, Анадолу Медицински Център изпълнява всички сертификационни изисквания и:

 • Дава своя принос за предотвратяване на замърсяването чрез управлението на отпадъци и осигуряване на тяхното рециклиране
 • Намалява използването на природни ресурси чрез ефективно използване на своите ресурси
 • Намалява разходите си чрез осъществяване на контрол върху отпадъците
 • Създава силно чувство на доверие от обществото чрез осигуряване на защита на околната среда и формиране на екологично съзнание
 • Прави служителите си горди от работата в институция, която уважава обществото и околната среда

Анадолу Медицински Център отговаря на всички нормативни изисквания и осигурява подобрения в рамките на системата за управление на околната средав следните области:

 • контрол на медицински отпадъци
 • контрол на опасни отпадъци
 • осигуряване на радиационна защита
 • контрол на твърдите отпадъци
 • контрол на замърсяването на водите
 • опазване на качеството на въздуха
 •  контрол на шума
 •  осигуряване на рециклирането на рециклируеми чаши, хартия, тонери и използвани масла
 • обучение относно опазването на околната среда на служители, пациенти, роднини на пациентите и подизпълнители
 • ефективно използване на природните ресурси
 • осигуряване на събирането на отпадъците посредством затворени, непромокаеми и устойчиви на мирис превозни средства.

Болницата осигурява обслужване в съответствие със законите и нормативните разпоредби за околната среда. Осигурява управлението и контрола на медицински, твърди, течни и опасни отпадъци, управление на емисиите, контрол на шума и радиационна защита, в съответствие със съответните разпоредби.Болницата е подготвена за извънредни ситуации и гарантира развитието си.

OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността при работа

Системата за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 дефинира елементите на дейноста, които оказват влияние върху здравето и безопасността на работещите. Тя е насочена към постигане на съвместимост със съответните закони, осигурявайки непрекъснато подобрение и измерване на развитието на работната среда и постигане на целите.

Системата OHSAS 18001 осигурява безопасност и здравословна работна среда за служителите. Системата за управление на здравето и безопасността при работа насърчава служителите да извършват планирани и систематични изследвания за своето здраве и безопасност.

Анадолу Медицински Център е член на Турската асоциация за подобряване на качеството в здравеопазването (SKID)

Турската асоциация за подобряване на качеството в здравеопазването (SKID) е неправителствена организация, която обединява хората, които полагат усилия за повишаване на качеството на здравното обслужване.Целта на асоциацията е да се подобри качеството на здравеопазването в Турция до нивото на международните стандарти. А визията на асоциациятае да бъде лидер, инструктираща и референтна институция по тези въпроси.

Мисията на асоциацията да подобрява качеството на живот на обществото като:

 • Осигури възможност асоциациятада поеме своята роля в здравния сектор
 • Разработва политика и модел по въпросите за: здравните услуги, качеството на здравеопазването и безопасността на пациентите
 • Развива осведоменост в обществото относно теми, свързани с асоциацията
 • Предоставя обучителни и консултантски услуги за сектора на здравеопазването
 • Публикува специализирани издания
 • Провежда и подкрепя сравнителни проучвания
 • Провежда кампании за повишаване на качеството
 • Установява връзки и създава полезни взаимоотношения с неправителствения сектор.