Интервенционна кардиология

В кардиологичното отделение към Анадолу Медицински Център се изпълняват всички най-съвременни процедури в интервенционна кардиология. Резултатите като процент успешни процедури е над световните стандарти, особено при балонна валвулопластика и  перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (ПТКА), остър инфаркт на миокарда и коронарен синдром.

Центърът по интервенционна кардиология има за цел бързото възстановяване на пациентите и връщането им към ежедневието, особено след коронарна ангиография и процедури по поставяне на стент. Всички коронарни ангиографии и процедури по поставяне на стент се извършват през радиалните вени (вените на китката).

С модерно оборудваните ни лаборатории, нашите интервенционални кардиолози имат възможността на практика да приложат знанията и уменията си. Те имат солиден опит и са известни не само на регионално, но и на национално ниво. Тяхната работа в избора на подходящо, с оглед на успешно, безопасно и дълготрайно, лечение при сърдечно заболяване, е допринесла значително за популярността на нашата програма.

Членове на екипа присъстват на всеки етап от процеса на полагане на грижи за пациента. Използвайки мултидисциплинарен подход, ние създаваме най-добрата програма на лечение за всеки отделен пациент. Медицинските сестри, лаборантите и административния екип откликват на нуждите на  всеки пациент с професионализъм.

Здравни услуги, предлагани от центъра по интервенционна кардиология:

 • Сърдечна катетеризация и ангиография
 • Коронарна ангиопластика (ПТКА) и поставяне на стент
 • Дирекционна/ротационна атеректомия
 • Измерване на кръвотока от двете страни на плаките и коронарно налягане (FFR)
 • Вътресъдов ултразвек (IVUS)
 • Перкутанна балонна валвулопластика
 • Перкутанна алкохолна аблация на септален клон
 • Перкутанното транскатетърно имплантиране на устройство за затваряне на междупредсърден дефект (ASD) и персистиращ форамен овале (PFO)

Пациентите, за които е необходима по-задълбочена диагностика се прилагат набор от процедури като:

 • Коронарна ангиография
 • Комплексна катетеризация
 • Перкутанно коронарно стениране
 • Реваскуларизация на миокарда
 • Митрална валвулопластика