Диагностика и образна диагностика

Анадолу медицински център прилага най-съвременните методи за диагностика на база клинични, генетични, микробиологични, патологични изследвания и образна диагностика, с оглед най-ефикасно лечение на пациентите. Световните знания и постижения в нуклеарна медицина и радиология, намират непосредствено приложение в извършването на образна диагностика.

Клиничната лаборатория е създадена с цел да осигури качествени лабораторни услуги в съответствие с международните стандарти. Лабораторията е разделена на главна и сателитна. В главната лаборатория се правят биохимични, хематологични, ендокринни изследвания; мониторинг на медикаменти, туморни маркери, скринингови изследвания и ин-виво стимулация-супресия. В сателитните клинични лаборатории се извършват рутинни и спешни изследвания.

Медицинската генетика има за цел да проследи генетичната същност на наследствените болести, наследствените предразположения към заболявания и човешката патология. Специалистите ни проучват фамилната история на пациентите, планират изследвания за диагностика, поставят диагнози, правят оценка на резултатите и провеждат консултации. Генетичната консултация е услуга, предоставяна на пациенти, с цел да бъде обяснен риска за техните деца и роднини от първа и втора степен за евентуални бъдещи предразположения към заболявания.

В обхвата на микробиологията попада изследването на болестотворни микроорганизми, причинители на инфекции. Както и определяне на тяхната чувствителност към антибакериални средства и препоръчване на медикаменти с цел подходящо лечение и защита от заразяване. Микробиологията се състои от четири подкатегории – клинична бактериология, клинична вирусология, микология и паразитология. Като всяка една от тях се занимава с различно действащи микроорганизми.

В отделението по нуклеарна медицина

Тук специалистите ни определят дали костите и органите, например сърце, бъбреци, черен дроб, щитовидна жлеза и мозък функционират нормално и дали е налице рак, инфекция или травма. Един от най-модерните методи, който използват, е позитронната томография/компютърна томография. Това е най-бързата и прецизна апаратура за диагностика и наблюдение на рак. Тя дава по-пълна информация, отколкото ако се приложат двете техники поотделно.

Отделението по патология, което работи в направленията хирургична патология, цитопатология и при необходимост извършва и аутопсии, предоставя устни доклади на лекуващия лекар за резултатите от биопсии на пациенти с рак, без да се чака изготвяне на писмен доклад. По този начин се намалява времето за изчакване на резултатите и се дава възможност необходимото лечение да започне незабавно.

В отделението по радиология нашите специалисти работят с  най-модерната и съвременна апаратура, чрез която събират медицинска информация, необходима за  диагностика и лечение на различни заболявания. Процедурите, които се извършват в това отделение, са ултразвук, компютърната томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);  каутеризация на кисти, абсцеси, жлъчни канали и тумори; минимално инвазивни процедури, поставяне на стент и емболизация и други.

 

Моля прегледайте бутоните в ляво, където ще намерите допълнителна информация за отделенията на този департамент.

 

Доктори специалисти