Терапия PIPAC (аерозолна химиотерапия)

Освен чрез терапия PIPAC /интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане / се помага с метода на хипертермична интраабдоминална химиотерапия HIPEC (топла химиотерапия). те се прилагат на пациентите в терминален стадий на рак на перитонеума. На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална и сложна операция (циторедуктивна хирургия). След което, преди още пациента да е излязял от анестезия, се прилага PIPAC.

При терапия  по метода PIPAC химиотерапевтикът се впръсква в коремната кухина под формата на аерозол в продължение на половин час. Извършва се само заедно с лапароскопия, без отворена хирургия (в операционната зала под обща анестезия). Вътрешнокоремната аерозолна химиотерапия под налягане се прилага с цел удължаване на живота и увеличаване на комфорта на живот при лечение на пациенти в терминален стадий на рак, или при които хипертермичната интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) не е възможна. Макар принципно това да се възприема за палиативно лечение, възможно е лекуване на рак на перитонеума с комбинация от методи. На първо място се прави циторедуктивна хирургия, съчетана с PIPAC терапия. Когато вследствие на PIPAC настъпи регресиране на метастазите, се прилага HIPEC. С помощат им за пълно унищожаване на остатъчните микроскопични метастази. В този смисъл методът PIPAC може да бъде окачествен като „скрито оръжие“.

Изключително важно е лечението на пациенти с рак на перитонеума да се извършва в специализирани центрове от опитни специалисти и прилагане на мултидисциплинарен подход.