Лъчетерапия (радиационна онкология)

Успешните клинични резултати изискват комбинация от лечебни методи, включително хирургия, лъчетерапия, медикаменти и хормонална терапия, имунотерапия, целева терапия и генна терапия.

Съвременните технологии в областта на радиационната онкология са толкова напреднали, че рентгеновият лъч може да се калибрира така, че да отговаря на формата на тумора и да достигне целта си с висока степен на прецизност и интензитет.

Основната цел на технологиите, използвани в радиационната онкология, е да поставят тумора под контрол. Това става чрез изпращане на високи дози радиация към него, като същевременно предпазват органите, които са близо до тумора. Високата доза радиация убива туморните клетки и предпазва от последващо разрастване и делене. Дори и някои от съседните клетки да бъдат повлияни, те лесно се възстановят, благодарение на своя специален механизъм, какъвто туморните клетки не притежават.

Радиационната онкология прилага йонизиращо лъчение като част от лечението на рака с цел контролиране на злокачествените клетки. Като дисциплина радиационната онкология е фокусирана върху третиране на ракови заболявания и поведението на туморите и е свързана със задълбочени изследвания и обучение.

Успешно се лекуват:

  • рак на гърдата;
  • тумор  на главата и шията;
  • рак на белия дроб;
  • както и лечение на повърхностни и дълбоки ракови тумори в други органи на човека.

Какво представлява лъчетерапията?

Лъчетерапия представлява унищожаване или спиране на размножаването на раковите клетки от радиация с висока честота. Може да се направи:

  • индивидуално;
  • преди операция;
  • след операция;
  • заедно  с химиотерапия.

Формата на лечение зависи от много фактори като възраст, общо състояние на пациента, вид и стадий на рака.

Лъчетерапията е различна от химиотерапията, поради факта че радиацията унищожава раковите клетки само в облъчената област на тялото. По този начин предотвратява или свежда до минимум риска от повторна поява в облъчената зона. Химиотерапията е форма на лечение, по време на която се инжектират през вена лекарства за лечение на рак. Те се разпространяват в цялото тяло за да се гарантира унищожаването на раковите клетки в кръвта и тъканите.

Лъчетерапията може да се прилага и при палиативно лечение. Тогава когато излекуването не е възможно, но се цели контрол на заболяването или облекчаване на болките и симптомите.

Триизмерно конформно лъчелечение (КЛЛ)

При конформното лъчелечение високи дози радиация достигат раковите клетки като околните здрави тъкани се облъчват със значително по-ниска радиация. Това лечение позволява на лекарите да визуализират туморното образувание триизмерно и с по-голяма прецизност, отколкото при конвенционалното лъчелечение, като се щади околната здрава тъкан.

Модулирано по интензитет лъчелечение (МИЛЛ)

При модулираното по интензитет лъчелечение до тумора достига постепенно увеличаваща се доза лъчение като прецизно се прилагат множество лъчи с различно модулирани полета на интензитет под различни ъгли. Като използва сложни компютърни изчисления на дозата. Този метод позволява лъчът да приеме точно формата на тумора, без да засяга околната здрава тъкан.

Специалисти и екипи по радиационна онкология

В отделението по радиационна онкология работят изключително опитни и отлично обучени специалисти, способни да прилагат и следват най-модерните технологии на световно ниво. Екипът се състои от трима лекари, трима физици, един дозиметрист и седем техници и екип от медицински сестри, специализирани в радиационната онкология. На тяхно разположение са най-съвременните технологични платформи за лъчетерапия, радиохирургия и томотерапия, като:

Благодарение на знанията и опита на специалистите, модерната апаратура и сътрудничеството с медицинския институт Джон Хопкинс, екипът на отделението по радиационна онкология предлага на своите пациенти здравно обслужване на равнището на световните стандарти.

Моля прегледайте бутоните вляво, където ще намерите подробна информация за най-модерните технологии, с които е оборудвано отделението по радиационна онкология към Анадолу Медицински Център

Доктори специалисти