Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория към Анадолу Медицински Център осигурява качествени лабораторни услуги на всички пациенти  в съответствие с международните стандарти.

клинична лаборатория в Анадолу Медицински Център

клинична лаборатория в Анадолу Медицински Център

Лабораторни изследвания

Лабораторните изследвания служат за скрининг и диагноска, определяне и наблюдение на лечебния процес, както и на хода на заболяването. Днес 60-70% от решенията, вземани от лекарите, се базират на резултатите от лабораторни изследвания. Ето защо, огромната отговорност на клиничната лаборатория е да предоставя прецизни и надеждни резултати. Нашата програма за вътрешен качествен контрол гарантира точните и надеждни резултати от лабораторните изследвания. Те се приемат от международни здравни заведения, благодарение на внедрените дванадесет програми за външен качествен контрол.

Сигурност за пациента

Изследванията преминават през три етапа: получаване на проба за изследване, анализ на пробата и отчитане на резултатите. Лабораторията следи отблизо и използва всички технологични постижения. Внедряването им в работния процес увеличава качеството на работата и намалява времето, необходимо за извършване на дадено изследване.

Системата за обозначаване на пробите с бар код не позволява объркването на проби или пациенти. Интерфейс връзката между лабораторната информационна система и анализаторите съкращава времето за изследване. По този начин се намаляват служебните грешки при отчитането на резултатите.

Механизмите за определяне на приоритети в информационната система на лабораторията предупреждава лаборантите, за да могат те незабавно да уведомят лекарите, когато резултатите на някой пациент са критични. Техническото оборудване непрекъснато се подновява.

Главна клинична лаборатория

Главната клинична лаборатория извършва редица изследвания, включително биохимични, хематологични, ендокринни, мониторинг на медикаменти, туморни маркери, скрининг изследвания, тестове със стимулация и супресия. Тази лаборатория работи денонощно всеки ден.

В сателитните клинични лаборатории се извършват само рутинни и спешни изследвания. Образците, взети за по-сложни анализи, се транспортират при подходящи условия до главната лаборатория.

Непрекъснато повишаване на качеството

Критериите, които използваме при избора на анализатори са прецизност  и надеждност на техните резултати спрямо базата данни за външен контрол на качеството на CAP (Асоциация на американските патолози). При избора на методи за изследване се ползват американските стандарти за лабораторни изследвания (CLIA).

Непрекъснато се увеличават типовете изследвания, а сътрудничеството с национални и международни акредитирани референтни лаборатории ни дава възможност да предлагаме на пациентите изчерпателен списък от изследвания, включително и генетични.

Екипът на клинична лаборатория

Използването на високи технологии изисква високо квалифициран персонал. Екипът се състои от трима биохимици, завършили медицина, 1 биолог и 17 опитни лабораторни техници със специално образование. Всички техници преминават през двумесечна вътрешна програма на обучение и ориентация. Тяхното професионално развитие се поддържа чрез програма от ежемесечни семинари.