Профилактичен преглед (Check Up)

Програми за профилактичен преглед (Check-up)

Начинът на водене на здравословен и качествен начин на живот за всеки човек се определя от фактори като хранителни навици, генетичните рискови фактори, факторите, свързани с околната среда, ежедневната или спортната активност и способността да се справя със стреса. Въздействието на всички тези фактори върху здравето се проявява в различни системи на тялото и на различни нива за всеки от нас индивидуално. Ето защо, когато се планира анализ на риска за здраве на всяко лице, е много важно да се определи индивидуално обхватът и съдържанието на всеки профилактичния преглед. В този контекст, въпреки че пакетите за профилактичен преглед (Check Up) са стандартизирани според възрастта и пола, то тяхното съдържание е представено с различни алтернативи, вариращи от основни програми до по –широкообхватни скрининги, които съдържат по детайлни изследвания според определените рискови фактори.

Какви са опциите в пакетите Профилактичен преглед (Check Up)?

Определянето на съдържанието на програмите за профилактичен преглед (Check Up) се базира на два критерия, възраст и пол. За лица на възраст между 18-40 години са достатъчни стандартните профилактични прегледи (Check Up) за жени или мъже на възраст под 40 години,  само ако лицето няма генетичен рисков фактор, хронични заболявания или навици като тютюнопушене. За лицата на възраст между 40 и 65 години се прилагат програми за профилактичен преглед (Check Up) за възраст над 40 години. Ако лицето има генетични рискови фактори или анамнеза за употреба на наркотици, се препоръчват програмата Ръководител или Ексклузивни програми за профилактичен преглед, които се изготвят в по -широк обхват. С тях се изследват рисковите фактори за възможни кардиологични или други хронични заболявания. Съществуват и програми за гериатричен профилактичен преглед (Check Up) за лица на възраст на и над 65 години, които включват изследвания, специфични за тази възрастова група.

Независимо от възрастовата група, съществуват и допълнителни панели за профилактичен преглед (Check Up), които могат да бъдат закупени в допълнение към стандартните пакети за профилактичен преглед (Check Up). Това са: панелите за скрининг на сърдечни заболявания, панел за скрининг на рак, панел за алергия и хранителна непоносимост, панел за скрининг на инфекциозни заболявания, панел за скрининг за тютюнопушачите, панел за здравето на костите, панел за здравето на съня, панел за паметта, панел за оценка на стареенето и имунната система, панел за скрининг на ревматичните заболявания и т.н. Съществуват и допълнителни панели, като пакети за профилактичен преглед, които могат да се прилагат като допълнение към оплакванията на пациента.

Кой трябва да вземе решение за избора на пакет за профилактичен преглед (Check Up)?

Съдържанието на пакета за профилактичен преглед (Check Up) е представено подробно на пациента по начин, който улеснява избора му.  Хората винаги могат да изберат подходящите профилактични за тях пакети за преглед (Check Up) в съответствие с тяхната възраст, съществуващите хронични заболявания, генетичните и свързани с начина на живот рискови фактори. В идеалния случай, съдържанието на профилактичния преглед (Check Up) се избира заедно с лекаря след обсъждане на очакванията и притесненията. В следствие на това е възможен по-ефективен здравен скрининг, на по-ниска цена.

Кой оценява резултатите на профилактичния преглед (Check Up)?

Профилактичният преглед (Check Up) е мултидисциплинарна процедура и изисква анализ, интерпретация и планиране на бъдещи последващи действия на много лабораторни, радиологични, микробиологични и ядрено-медицински изследвания, заедно със становището на много лекари от различни клонове. Много е важно всички тези данни да се обяснят на пациента на език, който той/тя може да разбере, и да се осъществи проследяване на пациента. Обикновено в центровете за профилактичен преглед служат интернисти. Лекарят за профилактичен преглед (Check Up) е като диригент на оркестър. Той е отговорен за събирането на всички данни, за информирането на пациента, за отговор на въпросите му, за координацията с лекарите от други специалности и планиране на последващите действия. Това предотвратява допускането на възможни проблеми, недоразумения и пренасочвания.

Кога трябва да се започне профилактичния преглед (Check Up)?

Няма определена възраст за започване на профилактичния преглед (Check Up). Стандартните програми за профилактичен преглед (Check Up) могат да се прилагат от 18-годишна възраст нагоре. Програми за профилактичен преглед на здраво дете (Check Up) се определят и се проследяват от специалисти по детски болести.

Колко често е необходимо да се прави профилактичен преглед (Check Up)?

За възрастните под 40-годишна възраст е достатъчно профилактичният преглед (Check Up) да се прави през 2 години. Това се отнася за лица, при които няма отрицателни резултати от проведения профилактичният преглед (Check Up) и ако не са известни или открити рискови фактори (като киста, нодула или фиброаденома и др.). При наличие на риск, се препоръчва пациентите да бъдат проследявани с прегледи като ехография на щитовидна жлеза, ехография на корема, ехография на гърдата.

За възрастни над 40 години, ако нямат проблем, който трябва да се проследява на по-кратки интервали, се препоръчва годишен профилактичен преглед (Check Up). Най-важният елемент в профилактичния преглед (Check Up) е проследяването. Много заболявания или рискови фактори могат да бъдат диагностицирани и лекувани рано след редовни проследявания. Проследяванията, специфични за рисковите фактори, се определят на месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна база. Спазването на тези срокове от страна на пациентите е много важно. Лицето трябва да е наясно с важността на тези последващи действия и да отдели време, за да осъществи необходимите прегледи, в посочените периоди.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Доктори специалисти